Shiga

manta da kalmar shigar ka?

ko Koma Wurin Adana